מי יכול להיות בעלים של מועדון כדורגל?

בסוף חודש אוגוסט הוקמה על ידי ההתאחדות לכדורגל "ועדת שטרוזמן" לבחינת כשרות והתאמה של יחדים ותאגידים לרכישת זכויות בקבוצת כדורגל, בראשותו של השופט בדימוס, אורי שטרוזמן.

נציגי ארגון היציע הופיעו ב11.1.12 בפני  הועדה, והציגו את עמדת הארגונים החברים בנוגע לסוגיית הבעלות על המועדונים. בהצגה ניתנה סקירה על המצב כיום בישראל (ועדות קודמות שעסקו בנושא והמצב המשפטי), המצב במדינות אירופנ. עיקר ההצגה עסקה בחשיבות השקיפות התקציבית-ניהולית, מינוי נציגי ציבור בגופים המנהלים את המועדונים והמודל הגרמני.

לסיום הוצגו המלצות ארגון היציע לשינוי בתקנון ההתאחדות, אשר עיקרן כולל חובת שקיפות תקציבית, מינוי נציגי ציבור, והקצאת אחוזי שליטה לאוהדי הקבוצה בעת העברת בעלות עתידית.

20.1            יש לקבוע בתקנוני ההתאחדות הוראה המחייבת את כל קבוצות הכדורגל, ללא קשר לסוג התאגיד במסגרתו הן מנוהלות ו/או מוחזקות, לפרסם מדי שנה דוח כספי שנתי מבוקר כך שיהא זמין לעיון הציבור.

20.2            יש לקבוע בתקנוני ההתאחדות הוראה המחייבת את כל קבוצות הכדורגל, ללא קשר לסוג התאגיד במסגרתו הן מנוהלות ו/או מוחזקות, למנות דירקטור חיצוני אחד לפחות בכל קבוצה (ואולי אף שניים בקבוצות ליגת העל), בדומה להסדר שהיה קבוע בענין זה בתקנון העברת הזכויות שהתקבל בשנת 2000. 

20.3            יש לקבוע בתקוני ההתאחדות, כי מקום בו תועברנה זכויות בעלות ו/או ניהול בקבוצה לתאגיד הרשאי לחלק רווחים (להלן: "התאגיד העסקי"), אזי אותו תאגיד יהא מחויב להקצות 10%-30% מהון המניות המוקצה שלו לאוהדי הקבוצה. אפשר וההקצאה תתבצע לתאגיד אוהדים הפועל ללא מטרות רווח, כאשר החברות בתאגיד זה תהיה פתוחה לכל אוהדי הקבוצה כנגד תשלום דמי חבר או כיו"ב.

אתם מוזמנים לעיין במסמך המלא שוצג בועדה והוגש ליו"ר הועדה.

השאר תגובה