האם שוטר חייב להזדהות בפני אזרח

שאלה: האם שוטר חייב להזדהות בפני אזרח ?
תשובה:
בעת ביצוע עיכוב או מעצר על ידי שוטר – על פי פקודת מטא"ר (14.01.34 סעיף 3 ג'), אחת מחובות איש המשטרה בעת ביצוע עיכוב, קל וחומר מעצר, היא חובת ההזדהות.
על פי פקודת המשטרה 5 א :

שוטר שהוא לבוש מדים יענוד תג זיהוי גלוי לעין הנושא את שמו ושם משפחתו.
שוטר שאינו לבוש מדים והוא משתמש בסמכויות שוטר כלפי אדם, יזהה את עצמו בפני אותו אדם בציון שמו או כינויו הרשמי והיותו שוטר, וכן בהצגת תעודת המינוי שלו.
שוטר שהוא לבוש מדים המשתמש בסמכויות שוטר כלפי אדם, יציג את תעודת המינוי שלו מיד עם דרישתו של אותו אדם.
שוטר ימסור את פרטי זהותו ואת מספרו האישי, לבקשת כל אדם בכל ענין הקשור להיותו שוטר, בין אם הוא לבוש מדים ובין אם לאו.
חובת ההזדהות לפי סעיפים קטנים (ב) (ג) או (ד) לא תחול אם
מילויה עלול לסכן את ביצוע הסמכות;
מילויה עלול לגרום לפגיעה בבטחונו של השוטר או של אדם אחר.
חלפו הנסיבות שמנעו מילוי החובות לפי סעיף זה יקיים השוטר את ההוראות האמורות, מוקדם ככל האפשר.

מקור

השאר תגובה